Начало / Условия за ползване
Условия за ползване Условия на ползване на сайта,пазаруване и доставка

1. Цените в интернет магазина KASOVAPARAT.COM са в български лева и се приемат разплащания само в Български лева.

 2. KASOVAPARAT.COM има право да променя по всяко време цените на отделните продукти, като не е длъжна за промяната да информира своите клиенти. Ако има направена поръчка, то цената на стоката не може да бъде променяна и тя се заплаща в размера, в който е била при направата на поръчката.

3. Доставката на закупените от клиентите ни стоки ще бъдат доставени в рамките на 7 дни на предварително посочен от тях адрес.

4. Доставката е безплатна за територията на гр. София. Доставката за населени места извън гр. София е безплатна при поръчки над 399 лв. За поръчки под 399 лв. доставката е за сметка на клиента.

5. При желание от страна на потребителите на KASOVAPARAT.COM да направят покупка от интернет магазина, те задължително трябва да се регистрират. При регистрацията трябва да предоставят информация достатъчна за издаване на фактура, съгласно действащото българско законодателство. При закупуването на фискален апарат, трябва да предоставят и допълнителна информация , необходима за фискализацията на устройството му. Щети и пропуснати ползи, настъпили вследствие на неверни или грешни данни, подадени от ползвателя в процеса му на регистрация или покупка, са за негова сметка.

6. При маркиране на полето „Съгласявам се с условията на KASOVAPARAT.COM”, клиента прави електронно изявление, с което приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

7. Клиентите могат да правят поръчки за закупуване на продукти от интернет магазина на KASOVAPARAT.COM , като преди това са се регистрирали и са предоставили всички изискващи се от тях данни.

8. С натискане на бутон „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА” клиентът декларира и достоверността на предоставените в процеса на регистрация и поръчка данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило поръчката от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

9. При завършването на поръчката, системата на KASOVAPARAT.COM ще генерира номер на поръчката и ще изпрати на клиентската електронна поща потвърждение, че поръчката е приета.

10. При необходимост, оператор на KASOVAPARAT.COM може да се свърже с клиента на предоставеният от него телефон в работно време и да поиска допълнително подробности относно поръчката или да информира клиента за нови обстоятелства относно направената поръчка.

11. Оператор на KASOVAPARAT.COM задължително ще се свърже с клиента в случай на невъзможност от страна на KASOVAPARAT.COM да изпълни направената поръчка. Ако има направено плащане по поръчката, то при желание на клиента сумата ще му бъде възстановена по банков път или в картата, от която е направено плащането.

12. Поръчката на клиента е активна 7 дни от датата на изпращането и на електронната поща на клиента. Ако в рамките на този период не постъпи плащане, тя се счита за невалидна.

13. Ако в рамките на 7 дни бъде получено плащане, поръчката се предава за изпълнение. Срока за доставка на поръчката започва да тече от момента на получаването на сумата по сметка на фирмата.

14. Доставката на закупената стока може да бъде извършена от служител на KASOVAPARAT.COM или избрана от KASOVAPARAT.COM куриерска фирма. При получаването на стоката, клиентът е дължен да прегледа стоката, нейната цялост и дали тя отговаря на направената поръчка и след като установи, че всичко е наред със стоката, той трябва да подпише протокол за предаване на стоката. Ако за дадената стока се предлага услугата „Наложен платеж” то клиента е длъжен да заплати дължимата сума. Ако клиентът е посочил неверни данни или пък не може да бъде открит на заявеният адрес, то стоката му ще бъде съхранявана в офис на KASOVAPARAT.COM и той може да се свърже с фирмата с цел уточняване на повторна доставка. Всички разходи за повторната доставка са за сметка на клиента.

15. При получаването на стоката, тя ще бъде придружена от гаранционна карта, подробно описваща гаранционните условия.

16. KASOVAPARAT.COM гарантира защитата на предоставената информация на клиента. Всяка информация , предоставена по време на регистрацията или поръчката от интернет магазина.

17. KASOVAPARAT.COM се ангажира да не предоставя или разпространява информация , предоставена от клиента по време на регистрацията или извършването на поръчка от интернет магазина , на трети лица, с изключение на случаите когато подобна информация е наложително да бъде предоставена на Националната Агенция по Приходите в съответствие с изискванията на на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, на мобилните оператори с оглед предоставяне SIM –карта за пренос на данни и на куриерската служба с оглед осъществяването на доставката.

18. KASOVAPARAT.COM не носи отговорност за преки или непреки щети, нанесени на потребителите в резултат на ползването или невъзможността за ползването на сайта.

19. Имената на продукти и фирми, използвани в съдържанието на KASOVAPARAT.COM може да са запазени търговски марки. KASOVAPARAT.COM не предоставя по никакъв начин лиценз или право на ползване на тези търговски марки.

20. В съдържанието на KASOVAPARAT.COM може да фигурират връзки към интернет страници, които са собственост на трети лица. При зареждане на подобни страници чрез KASOVAPARAT.COM , потребителя приема факта, че те не подлежат на контрол от страна на KASOVAPARAT.COM и KASOVAPARAT.COM не носи отговорност за съдържанието на тези страници. Потребителите на KASOVAPARAT.COM използват горепосочените връзки изцяло на своя отговорност и риск.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Фисктроникс Е ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование " ФИСКТРОНИКС " ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ :   203021813

 Седалище и адрес на управление: гр. София , ж.к.Дружба,   бл.160

Адрес за упражняване на дейността:  гр.  София  , ж.к.Дружба,   бл.160

Данни за кореспонденция: г гр.  София  , ж.к.Дружба,   бл.160

E-mail:  office @kasovaparat.com

Телефон.: 02 444 6055

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция:  гр.  София  , ж.к.Дружба,   бл.160

Телефон: +359 2  4446055

Email: dpo@kasovaparat.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:+359 2 915 3 518

Email:  kzld@cpdp.bg   или kzld@government.bg

Уе б страница www.cpdp.bg

 

ФИСКТРОНИКС  “ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, "ФИСКТРОНИКС"           ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.kasovaparat.com се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. "ФИСКТРОНИКС"  ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. "ФИСКТРОНИКС" ЕООД не продава и предоставя вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши под изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни (например куриерски или счетоводни фирми). Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЕЛЕКТРОНИКС ГРУП  ООД КАТЕГОРИЧНО НЕ не обработва такава информация за Вас.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

"ФИСКТРОНИКС" ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личниТОП ОФЕРТИ